نمونه کار های بافته شده

 • تابلو فرش نغمه بهار

  نغمه بهار کاری بسیار شاد با رنگهای مفرح زیبایی و ظرافت و غوغای رنگها در این کاربسیار جذاب هستند بطوری که هر نگاهی را مجذوب خود میکند
 • مشخصات تابلو فرش نغمه بهار

  شروع کار بافت این تابلو با چله کشی ابریشم آغاز و در صورتی که روزانه دوازده رج بافته شود در طی 3 ماه به اتمام میرسد . رجشمار این کار 46 است و ابعاد آن بر اساس گره 230*360 میباشد .تعداد رنگهای به کار رفته در این تابلو 66 عدد بوده و از این تعداد 10 رنگ ابریشم و 56 رنگ نخ کرک است و نوع گره ترکی میباشد .
 • ایوان صبح

  این تابلو با چله ابریشم و رج شمار 46 بافته شده و ابعاد به گره 650 * 400 بوده و تعداد رنگ بکار رفته در آن 93 بوده و نخ کرک 78 و تعداد نخ ابریشم 15 میباشد .
 • باغ گل

  این تابلو فرش با چله ابریشمو رجشمار 46 و ابعاد به گره آن برابر است با 390*480 بافته شده و تعداد رنگ بکار رفته در آن 95 میباشد و تعداد نخ کرک آن 85 و نخ ابریشم آن 10 میباشد .